Zásady používania osobných údajov

Pre účely týchto zásad pojem „Tektrading“ znamená obchodnú spoločnosť Tektrading s.r.o., so sídlom na ulici T. Vansovej 1440/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 543 159 05, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:  Sa, vložka číslo: 42763/S
(„Tektrading“ alebo „My“).  

Zásady ochrany osobných údajov sú v spoločnosti Tektrading zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Prostredníctvom týchto zásad by sme Vás radi informovali, ako spoločnosť Tektrading spracúva Vaše osobné údaje, za akým účelom a ako dlho a aké sú Vaše práva. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) zahŕňajú informácie o spracúvaní osobných údajov pri zasielaní newslettera.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Tektrading.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že odošlete vaše osobné informácie prostredníctvom kontaktného formulára, budeme o Vás spracúvať (i) informácie o Vašom mene a priezvisku a (ii) preferencie ohľadom e-mailovej komunikácie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Vyššie uvedené údaje spracúvame za účelom poskytnutia súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

PRÍJEMCOVIA

Neexistujú.

DĹŽKA SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu až do odvolania súhlasu.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Neposielame osobné údaje mimo EÚ.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizované rozhodovanie ani profilovanie nevykonávame.

PRÁVA DOTKNUITEJ OSOBY: (i) právo na prístup k osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na výmaz (na zabudnutie), (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo namietať spracúvanie osobných údajov a (vi) právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na ulici Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 (2) 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk.